הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת


הזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת ("השותפות")
נוסדה בפברואר 2010 ונסחרת בבורסת תל אביב לניירות ערך מיולי 2010.

מטרת השותפות המוגבלת היא להשתתף בחיפושי נפט ו/או גז באזורים גיאוגרפים שמוגדרים או יוגדרו חוזה שותפות מוגבלת כפי שיתעדכן מעת לעת. נכון למועד זה התקשרה בהסכמים לזכויות השתתפות במבחר נכסי נפט ימיים ויבשתיים בשטח כולל של מעל כ-3000 קמ"ר.

מבחר זכויות הנפט מספק חשיפה לפוטנציאל הגלום במים העמוקים של מדינת ישראל, תוך פיזור סיכונים.

כיום מחזיקה השותפות ב-21% (בכפוף לאישור הממונה על הנפט) בחמשת רישיונות "פלאג'יק": "ישי", "עדיתיה", "ללה", "יהב" ו"יועד". ביום 19 בנובמבר 2015, הכריז הממונה על ענייני הנפט כי שדה הגז ״אפרודיטה״ המצוי בחלקו בשטח רישיון ״ישי״, מהווה תגלית כמשמעה בחוק הנפט.
עוד מחזיקה השותפות ב-41.5% (בכפוף לאישור הממונה על הנפט) ברישיון הימי "עוז", ב-10% ברישיון "רועי" וב- 25% ברישיון היבשתי "חתרורים".

השותפות מנוהלת על ידי השותף הכללי: הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ.