השותף הכללי


השותף הכללי, הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ, היא חברה פרטית שנתאגדה בישראל על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 בתאריך 7.2.2010, והינה בעלת שליטה מלאה על ניהולה של הזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת ("השותפות המוגבלת") ועסקיה, וכן אחראית על ניהול כל עסקי וענייני השותפות המוגבלת.

לשותף הכללי סמכויות וכוחות מלאים לעשות או לגרום שיעשו כל הפעולות שיראו לו כנחוצות ו/או מועילות לביצוע מטרות השותפות המוגבלת, למעט סמכויות וכוחות שהוצאו במפורש ו/או בכפוף לסייגים כמפורט בחוזה השותפות המוגבלת כפי שיתעדכן מעת לעת ומפורסם באתרי הדיווח של הרשות לניירות ערך והבורסה לניירות ערך.