מפת הנכסים

רישיונות "פלאג'יק"

ביום 6 בספטמבר 2010 התקשרה הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת ("הזדמנות ישראלית") בהסכם עם חברת PELAGIC Exploration Company ("פלאג'יק") לרכישת זכויות השתתפות בשיעור של 10% בשישה רישיונות ימיים לחיפושי נפט וגז בשם 370/"ישי", 371/"אדיטיה", 372/"ללה", 373/"יהב"  ו-374/"יועד"  ("רישיונות פלאג'יק"). הוגשה בקשה לשנוי גבולות לפיה יוחזרו למדינה 3 מתוך 4 הרישיונות ואילו רישיון "יועד" בגבולותיו החדשים יוארך בשנתיים ותאושר בו תוכנית עבודה מעודכנת. למועד זה הסתיים תוקף רישיונות "עדיתיה", "ללה", "יהב" ו"יועד" וטרם הסתיים הדיון מחדש בשינוי הגבולות והענקת רישיון "יועד החדש".
 רשיונות פלאג'יק   ישי, אדיטיה, ללה, יהב ויועד
      
תאריך הרכישה
 

6 בספטמבר, 2010
 

שותפים
21% - Israel Opportunity Energy Resources, LP

MAMMAX Oil & Gas ltd. - 63%
 
Frendum Investment ltd.- 11%
  
PSH - 5%


מפעיל
   

PSH - Petroleum Services Holdings AS (AGR לשעבר)
   

שטח כולל
   

כ-2 מליון דונם
  

מיקום
   

נמצאים כ-160 ק"מ מערבית לחופי חיפה. גובלים ממזרח ברישיונות
'רציו ים' בהם נמצא מבנה "לוויתן" ומצפון מערב בבלוק 12 הקפריסאי
שם נמצא מבנה 'אפרודיטה'. 
המטרות שוכנות בשכבת החולות המזוהות כ-"חולות תמר" ומאפיינות את כלל תגליות הגז הגדולות שנמצאו עד כה בישראל ובקפריסין.
  

פוטנציאל
  

- דו"ח משאבים שנערך ע"י חברת Ryder Scott ופורסם ביוני 2012 וכן דוח משאבים מעודכן שפורסם באפריל 2013, מעריכים לגבי שטח רישיונות יועד, יהב, עדיתיה וללה:

- בשכבות Miocene/Oligocene משאבים מנובאים (האומדן הטוב ביותר) של כ-3 TCF גז טבעי וכ-8.5 מיליון חביות קונדנסט.

- בשכבות Cretaceous/Turonian/Jurassic/Oligocene משאבים מנובאים (האומדן הטוב ביותר) של כ-2 מיליארד חביות נפט וכ-3.5 TCF של גז נלווה.


שלב בתכנית העבודה

   

ישי:
בנובמבר 2015 הכריז הממונה על הנפט כי מאגר "אפרודיטה", המצוי בחלקו ברישיון ישי, מהווה תגלית כמשמעה בחוק הנפט. על-פי פרסומי משרד האנרגיה, כמויות הגז הטבעי ברישיון עומדות על 7-10 BCM בסיווג 2C.

יועד:

הוגשה בקשה לקיום דיון שני ברישיון יועד החדש, הכוללת שינוי גבולות ותכנית עבודה מעודכנת.
רישיונות עדיתיה/371, ללה/372 ויהב/373 פקעו בספטמבר 2013.