מפת הנכסים

רישיונות "פלאג'יק"

ביום 6 בספטמבר 2010 התקשרה הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת ("הזדמנות ישראלית") בהסכם עם חברת PELAGIC Exploration Company ("פלאג'יק") לרכישת זכויות השתתפות בשיעור של 10% בשישה רישיונות ימיים לחיפושי נפט וגז בשם 370/"ישי", 371/"אדיטיה", 372/"ללה", 373/"יהב"  ו-374/"יועד"  ("רישיונות פלאג'יק"). תוקפם של רשיונות 371/"אדיטיה", 372/"ללה", 373/"יהב" ו-374/"יועד"  פקעו. הוגשה בקשה לשנוי גבולות לפיה יוחזרו למדינה 3מתוך 4 הרישיונות ואילו רישיון "יועד" בגבולותיו החדשים יוארך בשנתיים ותאושר בו תוכנית עבודה מעודכנת. למועד זה הסתיים תוקף רישיונות "עדיתיה", "ללה", "יהב" ו"יועד" וטרם התקבל אישור הממונה לשינוי גבולות והארכת תוקף האחרון. ביום 6 בינואר 2016 הודיעה השותפות כי התקשרה בתוספת להסכם הפשרה בין השותפות ברישיון, כך שלאחר העברת הזכויות וכפוף לתנאי ההסכם יהיו שיעורי ההחזקה כמפורט לעיל.
 רשיונות פלאג'יק   ישי, אדיטיה, ללה, יהב ויועד
      
תאריך הרכישה
 

6 בספטמבר, 2010
 

שותפים
21% - Israel Opportunity Energy Resources, LP

MAMMAX Oil & Gas ltd. - 63%
 
Frendum Investment ltd.- 11%
  
PSH - 5%

מפעיל
   

PSH - Petroleum Services Holdings AS (AGR לשעבר)
   

שטח כולל
   

כ-2 מליון דונם
  

מיקום
   

נמצאים כ-160 ק"מ מערבית לחופי חיפה. גובלים ממזרח ברישיונות
'רציו ים' בהם נמצא מבנה "לוויתן" ומצפון מערב בבלוק 12 הקפריסאי
שם נמצא מבנה 'אפרודיטה'. 
המטרות שוכנות בשכבת החולות המזוהות כ-"חולות תמר" ומאפיינות את כלל תגליות הגז הגדולות שנמצאו עד כה בישראל ובקפריסין.
  

פוטנציאל
  

- דו"ח משאבים שנערך ע"י חברת Ryder Scott ופורסם ביוני 2012 וכן דוח משאבים מעודכן שפורסם באפריל 2013, מעריכים לגבי שטח רישיונות יועד, יהב, עדיתיה וללה:

- בשכבות Miocene/Oligocene משאבים מנובאים (האומדן הטוב ביותר) של כ-3 TCF גז טבעי וכ-8.5 מיליון חביות קונדנסט.

- בשכבות Cretaceous/Turonian/Jurassic/Oligocene משאבים מנובאים (האומדן הטוב ביותר) של כ-2 מיליארד חביות נפט וכ-3.5 TCF של גז נלווה.

שלב בתכנית העבודה

   

ישי:
בתאריך 19 בנובמבר 2015, הכריז הממונה על ענייני הנפט כי שדה הגז ״אפרודיטה״ המצוי בחלקו בשטח רישיון ״ישי״, מהווה תגלית כמשמעה בחוק הנפט.

יועד:
הוגשה בקשה להארכה, שינוי גבולות ותכנית עבודה מעודכנת, הממתינה לאישור הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות.