מפת הנכסים

רישיון"עוז"

באפריל 2012 התקשרה הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת ("הזדמנות ישראלית") בהסכם עם חברת "Frendum Investments Limited) "Frendum) לרכישת 10% מזכויות ההשתתפות ברישיון הימי "עוז" וביולי 2014 התקבל אישור הממונה להעברת הזכויות לשותפות. ביום 28.05.15 הגיעה השותפות להסכם מול פרנדום ופלסידה ולהסכם מול לפידות לפיו השותפות תרכוש מפרנדום ופלסידה את כל זכויות ההשתתפות שהן מחזיקות ברישיון, כך שלאחר השלמת הרכישה וכפוף לתנאי ההסכם יהיו שיעורי ההחזקה כמפורט לעיל. 

 נכס  רישיון 'עוז' (בנימין דרום)
    
תאריך הרכישה 
  

1 באפריל 2012
  
    

שותפים


               

41.5% - Israel Opprtunity Energy Resources, LP

Lapidot-Heletz ltd. partn. - 41.5%
                                        

Coleridge Gas & Oil Exploration Israel ltd. partn.- 12%        
CDC - 5%
                              

מפעילה

CDC - Caspian Drilling comapny ltd
  

שטח הנכס 

400,000 דונם
  

מיקום

מדף היבשת, במרחק של כ-50 עד 65 ק"מ מערבית לחופיה של תל-אביב.
  

שלב בתכנית העבודה

ביצוע סקר סביבתי ותכנית ניטור, ע"פ הנחיות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים


פוטנציאל

- דו"ח הערכת משאבים מנובאים ופרוספקטיביים של NSAI מאפריל 2014 מעריך כי פוטנציאל הגז הטבעי מגיע לכ-2.5 TCF (אומדן הכמויות הטוב ביותר). הסתברות גיאולוגית להצלחה: 23%-27%.

- הערכת פוטנציאל הנפט בכ-255 מיליון חביות (אומדן הכמויות הטוב ביותר). הסתברות גיאולוגית להצלחה: 16%-18%.