מפת הנכסים

רישיון "רועי"

במרץ 2010, התקשרה לראשונה הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת ("הזדמנות ישראלית") בהסכם עם רציו חיפושי נפט (1992) שותפות מוגבלת ("שותפות רציו"), לרכישת 10% מזכויות ההשתתפות בהיתר הימי המוקדם "גל". ב-15.8.2011 פקע תוקף היתר מוקדם 202 / "גל" ובמקומו השותפות הגישה לממונה על הנפט במשרד האנרגיה והמים בקשה לרישיונות "נטע" ו-"רועי" על שטח ההיתר המוקדם. ב-15.4.2013 הוענקו כתבי הרשיונות לשותפות לתקופה של 3 שנים. בתאריך 2.12.15 אושרה בקשת השותפות לשינוי גבולות רישיון רועי לרבות בדרך של העברת שטחים מרישיון נטע לרישיון רועי וגריעת שטחים אחרים, באופן שהשותפים ברישיונות נשארו עם רישיון אחד בלבד: רישיון רועי בגבולותיו החדשים.

 נכס 399 / "רועי"
  
תאריך רכישה
   

15 באפריל, 2013
               

שותפים

(לצפייה בגרף)


10% - Israel Opportunity Energy Resources, LP

Ratio Oil Exploration ltd.- 70%
 
20% - Edison
                             

מפעיל

Edison International S.P.A
  

שטח הנכס

רועי - 400 קמ"ר
  

מיקום
 
150 ק"מ מערבית לחוף נתניה, צמוד לגבול עם קפריסין ומצרים


שלב בתכנית העבודה

תחילת קידוח עד 15 בדצמבר 2016


פוטנציאל

- דו"ח הערכת משאבי גז מנובאים ופרוספקטיביים של NSAI בפרוספקט רועי, הנמצא בשטח הרישיונות נטע ורועי, מדצמבר 2014 מעריך כי פוטנציאל הגז בפרוספקט מגיע לכ-3.2 TCF (אומדן הכמויות הטוב ביותר), כאשר הטווח עומד על כ-1.9 TCF (אומדן כמויות נמוך) לכ-5 TCF (אומדן כמויות גבוה).

- הסתברות גיאולוגית להצלחה: 36%.