צפון דקוטה

ב-27 ביוני 2017 חתמה החברה על הסכם להצטרפות ורכישת זכויות בעשרה שדות נפט במדינת צפון דקוטה, ארה"ב.
 נכס   צפון דקוטה

שותפים (בממוצע, מתוך 100%) 
58.28% - Israel Opportunity Energy Resources, LP

23.5% - Thurston Energy Investments 2, LLC

9.4% - Radian Partners, LLC (current)*

6% - different local shareholders

Cyprus Opportunity Energy Inc. - 2.82%**

*ל-Radian קיימת אפשרות להגדיל את חלקה למקסימום של 18.8%
(בממוצע) על חשבון חלקה של הזדמנות ישראלית. כל האופציות יפוגו עד סוף שנת 2018.
**100% בבעלות חברת בת של השותפות.מפעיל
   

Thurston Energy Investments 2, LLC
   

שטח כולל
   

שטח הזכויות כולל 10 מקטעים, 640 אקר כל אחד, בשטח כולל של 6,400 אקר
  

מיקום
   

צפון דקוטה, ארה"ב
  

פוטנציאל
  

דו"ח הערכת משאבים מותנים של חברת NSAI מעריך כ-10,671 מיליון חביות נפט וכ-24,544 MMCF גז טבעי (האומדן הטוב ביותר, 2C), לגבי 100% מהרישיון


שלב בתכנית העבודה

   

קידוחי כניסה מחדש לשתי בארות קיימות, "פרדוקס 34-31" ו-"פרדוקס 11-30", החלו ביום 2 באוגוסט 2017 והושלמו בהצלחה.

ביום 16 בספטמבר 2017 הושלם בהצלחה שלב ה-"Fracking" (המרצה), שכלל הכנסת תערובת של מים, חול וכימיקלים לבארות על מנת לייעל את ההפקה מהבארות, עד כי הבארות היו מוכנות להפקה.
הצפי להתייצבות ההפקה מהבארות הינו מספר חודשים.

ביום 11 באוקטובר 2017, החל שלב ההפקה ב"פרדוקס 34-31" וביום 29 באוקטובר 2017, החל שלב ההפקה ב"פרדוקס 11-30", כשבראשיתו מופק נפט יחד עם הנוזלים שהוחדרו במהלך שלב ההמרצה מן הבארות.

מתחילת ההפקה ועד לפרסום הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי (27 בנובמבר 2017), הופקו כ-10,000 חביות נפט מהבארות (עבור 100%)*.

**מובהר, כי אין באמור כדי להעיד על התייצבות ההפקה מהבארות, כמויות הנפט שניתן יהיה להפיק בעתיד מהבארות, על משך הזמן שהבארות יפיקו נפט ועל קצב ההפקה, ככל שיופק נפט מהבארות, ואת כלכליותן של הבארות. כמו כן, המידע שפורט לעיל, לגבי פעולות, ולוחות זמנים לביצוע הפעולות השונות מהווים מידע צופה פני עתיד אשר אינו ודאי ומבוססים על הערכות והשערות שנתקבלו ממפעיל הפרויקט. הפעולות ולוחות זמנים הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות שלגביהן לא קיימת כל וודאות והן עשויות להתעדכן בהמשך עם התקדמות בשלב ההפקה ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי, לרבות כתוצאה מתנאים תפעוליים ו/או תנאי שוק ו/או תנאים רגולטוריים.