צפון דקוטה

ב-27 ביוני 2017 חתמה החברה על הסכם להצטרפות ורכישת זכויות בעשרה שדות נפט במדינת צפון דקוטה, ארה"ב.
 נכס   צפון דקוטה
      
תאריך הרכישה
 

27 ביוני 2017
 

שותפים (בממוצע, מתוך 100%) 
62.98% - Israel Opportunity Energy Inc

23.5% - Thurston Energy Investments 2, LLC

*4.7% - (Radian Partners, LLC (current

6% - different local shareholders

2.82% - Cyprus Opportunity Energy Inc

*בהתאם להסכם אופציה שנחתם בין השותפות ורדיאן במקביל לחתימת ההסכם עם המוכרים העניקה השותפות לרדיאן 3 אופציות נפרדות להגדלת חלקה בפרויקט על חשבון חלקה של השותפות.


מפעיל
   

Thurston Energy Investments 2, LLC
   

שטח כולל
   

שטח הזכויות כולל 10 מקטעים, 640 אקר כל אחד, בשטח כולל של 6,400 אקר
  

מיקום
   

צון דקוטה, ארה"ב
  

פוטנציאל
  

דו"ח הערכת משאבים מותנים של חברת NSAI מעריך כ-10,671 מיליון חביות נפט וכ-24,544 MMCF גז טבעי (האומדן הטוב ביותר, 2C), לגבי 100% מהרישיון


שלב בתכנית העבודה

   

החל ביצוע שני הקידוחים הראשונים